Cloud

Jsme jednotřídní mateřská škola. Kapacita školy určená OHS je 26 dětí. Věkové složení je 3-6let.

Mateřská škola Blansko, Těchov 124

 • Moderní vybavení

  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img

  Materiální podmínky

  Škola se nachází na okraji obce Těchov. Je obklopena zelení.
  Děti mají k dispozici hernu, šatnu, hygienické zařízení, kabinet na učební pomůcky. Škola má svou kuchyni, která v letních měsících roku 2003 prošla náročnou rekonstrukcí.
  Kolem školy je prostorná zahrada s průlezkami, houpačkami, pískovištěm a dostatkem hraček a pomůcek, které děti využívají při svých hrách a pohybových aktivitách.
  Nespornou výhodou je umístění naší MŠ na okraji vesnice, v blízkosti lesa.
  Vybavení nábytkem, hračkami, pomůckami je dobré. Hračky jsou dostupné pro všechny děti a umístěny tak, aby k nim měly dobrý přístup a mohly si je samy brát i uklízet. V letošním roce jsme vybavili třídu novým nábytkem a byla provedena kompletní rekonstrukce hygienického zařízení.
  Děti se samy podílejí svými výtvory na výzdobě školy.
  Děti mají k dispozici velké množství literatury, odpovídající všem věkovým skupinám – od leporel přes pohádky, encyklopedie apod.
  Pravidelně odebíráme časopisy Sluníčko, Pastelka a Mateřídouška, které využíváme při naší výchovně vzdělávací práci.
  Učitelky mají k dispozici dostatek odborné literatury, převážně z nakladatelství Portál.

 • Samostatnost

  img
  img
  img
  img
  img
  img

  Psychosociální podmínky

  Všechny děti jsou vedeny k samostatnosti jak v rozhodování tak v praktických činnostech, je přihlíženo k jejich individuálním zvláštnostem. Věkově smíšená skupina je nejvhodnější pro sociální rozvoj dětí. Děti se učí ohleduplnosti ke slabšímu, navzájem si pomáhají, učí se soucítění s druhým.
  Věkově smíšená třída vyžaduje jiný styl práce. Učitelka musí dbát, aby se každé dítě rozvíjelo podle svých předpokladů a zájmů. Dětem musí vytvořit prostředí, v němž děti mohou s pocitem bezpečí zkoumat okolní svět, navazovat vztahy s vrstevníky.

  • všechny děti mají stejná práva i povinnosti
  • všichni zaměstnanci se snaží jít dětem příkladem
  • děti jsou často chváleny, je rozvíjena jejich zdravá sebedůvěra
  • děti jsou vedeny k základům společenského chování
  • děti a učitelky jsou rovnocennými partnery
  • všichni zaměstnanci vytváří dětem jisté, bezpečné a spokojené prostředí
 • Psychohygiena

  img
  img
  img
  img
  img
  img

  Psychologické podmínky

  • jsou respektovány individuální zvláštnosti každého dítěte
  • adaptace nově příchozích dětí probíhá na základě individuálních zvláštností každého dítěte
  • je zajištěn optimální denní režim s pravidelným střídáním činností a odpočinku
  • je zajištěn pravidelný spánek dětí – děti jsou ukládány v pravidelnou hodinu, pro větší děti jsou připraveny náhradní aktivity
  • rodiče mohou své dítě přivézt do MŠ kdykoliv v průběhu dopoledne
  • je dodržován pravidelný pobyt dětí venku, v létě v co největším rozsahu
  • nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim ( pobyt s maminkou)
  • každý den jsou děti dostatečně dlouho na čerstvém vzduchu, s ohledem na některé špatné povětrnostní podmínky – mráz pod -10stupňů, silný vítr, déšť
 • osobní přístup

  img
  img
  img
  img
  img
  img

  Poslání MŠ

  Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a tím je připravit pro školu, pro život a pro další vzdělávání s přihlédnutím na jedinečnost každého dítěte.

  Dlouhodobé specifické cíle

  • Pozorovat, prověřovat a obohacovat vědomosti dětí o přírodě, o jejích jevech a zákonech, vést děti k ochraně životního prostředí a to tak, aby věděly, že všechno v přírodě má svůj řád, návaznost, své místo, jak udržovat naši přírodu nejen čistou, zdravou, ale i krásnou a neponičenou.
  • Hrou s různorodým výtvarným a přírodním materiálem rozvíjet fantazii a vytrvalost při zpracování námětu, manuální dovednost, zručnost, obratnost při zacházení s materiálem, navazovat spokojenost a radost z hotového díla.

   

  ŠVP – ,,PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM MEDOVNÍČKEM“

školní program s názvem "PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM MEDOVNÍČKEM"

Co nabízíme?

Ve školním roce 2020/2021 nadále  pracujeme podle nové koncepce. Vytvořily jsme školní program s názvem "PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM MEDOVNÍČKEM", z něhož vycházíme při přípravě třídního programu. Školní program vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.
 DÍTĚ A JEHO TĚLO

 • DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
 • DÍTĚ A SPOLEČNOST
 • DÍTĚ A SVĚT
 • DÍTĚ A TEN DRUHÝ

Tyto oblasti se vzájemně prolínají,prostupují,podmiňují, navazují na sebe a někdy se i částečně překrývají.
Naším cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Důraz klademe na poznávání a ochranu životního prostředí, při své práci často vycházíme z námětníku EKOLOGICKÁ VÝCHOVA NEJMENŠÍCH A MALÝCH a EKOLOGICKÁ VÝCHOVA V MŠ.

Hlavní cíle našeho programu:

 • psychická,fyzická a sociální samostatnost
 • výchova člověka schopného mezilidských vztahů, člověka odpovědného, zdravého a spokojeného
 • výchova všestranně rozvinutého jedince, tj. osobnosti
 • respektování jedinečnosti každého dítěte

Realizace programu vychází z přesvědčení, že přirozeností dítěte je zvídavost, proto většinu poznatků a dovedností získávají přirozenou cestou, tzn. hrou a nápodobou, ostatní pak cíleně/prostřednictvím řízených činností zařazených v režimu MŠ.

Program sestává z pěti základních témat - vždy jedno téma na dva měsíce. Většinou se vztahují k roční době nebo jinak souvisí s právě probíhajícím obdobím v roce.

 • řízené činnosti realizujeme na základě ochoty dítěte zúčastnit se na základě jeho vlastní aktivity - těžiště práce učitelky - dobrá znalost dětí
 • forma práce s dětmi je především skupinová - poznávat všemi smysly, na základě interakce s okolím
 • co nejvíce poznatků získávají děti hlavně praktickou činností na základě přímých zážitků dítěte, vycházející z jeho samostatné činnosti, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat